>

Sut Allwn Helpu

Gall cael y cymorth iawn ar yr adeg iawn wneud byd o wahaniaeth. Rydym yn cynnig ystod eang o wybodaeth, cyngor a gwasanaethau i helpu pobl hŷn aros yn fyw mor annibynnol â phosibl am gyhyd ag y bo modd. Mae ein hamrywiaeth o wasanaethau wedi cael eu cynllunio i'ch rhoi chi yn gyntaf a gwneud bywyd mor hawdd â phosibl. Mae ein tîm  o staff a gwirfoddolwyr ymroddedig yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth annibynnol a chyfrinachol ar amrywiaeth o faterion megis gofal, y gyfraith, iechyd, tai, incwm a budd-daliadau, hamdden, dysgu a gwaith. 

Cliciwch ar y dolenni isod i gael mwy o wybodaeth am yr hyn y gallwn ei gynnig.


Services Information And Advice

Gwybodaeth a Chyngor

Gwasanaeth cyfrinachol ac annibynnol sy'n cynnig ystod eang o wybodaeth a chyngor i helpu pobl i aros yn annibynnol, yn eu cartref eu hunain ac i wneud y mwyaf o'u hincwm. Cliciwch yma i gael gwybod mwy.

Services Community Outreach Services

Cymorth Cymunedol

Mae ein Tîm Gweithiwr Cefnogi yn darparu cefnogaeth un i un i bobl a allai fod yn ei chael hi'n anodd byw yn annibynnol. Gall hyn fod yn dilyn profedigaeth neu yn dilyn diagnosis megis dementia. Cliciwch yma i gael gwybod mwy am sut y gallwn helpu pobl i fyw yn eu cartrefi eu hunain cyhyd ag y bo modd.

Services Independent Advocacy Service

Eiriolaeth Annibynnol

Weithiau , mae pobl yn cael anhawster i gyfathrebu eu hanghenion a'u dymuniadau i deulu a gweithwyr proffesiynol . Mae ein Gwasanaeth Eiriolaeth Annibynnol yno i bobl sydd angen cymorth ychwanegol i siarad i fyny ac i herio'r penderfyniadau sy'n cael eu gwneud am eu bywydau. Cliciwch yma i gael gwybod mwy.

Support Worker

Ymestyn 

Mae cynllun Ymestyn yn cefnogi pobl hŷn 50+ oed yn Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phenybont-ar-Ogwr, sydd wedi eu hynysu yn gymdeithasol, neu'n unig yn emosiynol, ac i'w cefnogi i gynnal ffordd o fyw iach ac annibynnol. I ddarganfod mwy ewch yma.


Services Nail Cutting

Eich Ewinedd

Ydych chi neu rywun rydych yn nabod yn cael hi’n anodd torri eu hewinedd traed neu ddwylo eu hunain? Peidiwch â phoeni, mae help wrth law gyda'n gwasanaeth torri ewinedd fforddiadwy. Mwy o wybodaeth yma.

Services Equity Release

Cynnyrch Advantage

Mae gennym ystod o gynhyrchion a gwasanaethau a ddewiswyd yn ofalus a all eich helpu. Mae'r rhain yn amrywio o ryddhau ecwiti i gynlluniau angladd i flodau ac anrhegion a thrwy eu dewis byddwch yn cefnogi'r elusen. Darganfyddwch fwy o wybodaeth yma.

Vote

Fforwm 50+

Mae’r Fforymau Pumdeg Plus yn grŵp annibynnol o bobl dros hanner cant sy’n cwrdd i drafod materion sy'n effeithio ar fywydau pobl hŷn yn yr ardal lleol. Yn y cyfarfodydd ceir y ddadl ddiddorol a chyffrous am ystod eang o faterion. Am wybodaeth am fforymau yn eich ardal cliciwch yma.

Os oes gennych fwy o gwestiynnau neu os hoffech siarad i ni am eich hyn neu am ffrind neu aelod o'r teulu, gallwch gysylltu â ni dros y ffôn wrth alw 01443 490650

neu ebsotio information@acmorgannwg.org.uk

neu ysgrifennu i ni neu galw i mewn, mae ein manylion cyswllt yma.

Hoffwn gwneud rhodd