>
Gwasanaethu pobl Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr ers 1977 Gwasanaethu pobl Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr ers 1977
Diolch cymaint i Kay am y gefnogaeth yr ydych wedi ei roi i mi. Tan yn ddiweddar, doedd gen i ddim syniad am y gwasanaethau mae Age Connects Morgannwg yn darparu. Mae wedi cymryd ymaith unrhyw bryderon oedd gen i. Rydw i wedi mwynhau'r sgyrsiau a'r chwerthin rydym wedi rhannu. Ers eich ymweliad cyntaf, rwy'n teimlo llawer cryfach ac wedi dod yn berson annibynnol iawn erbyn hyn. Diolch i chi Kay, a diolch i chi Age Connects Morgannwg.
Mrs HB, Merthyr Tudful

Age Connects Morgannwg yw teitl gweithredol Age Concern Morgannwg, elusen ar gyfer pobl hŷn sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont Ar Ogwr a Merthyr Tudful. Rydym yn ymroddedig i gael yr help y mae pobl hŷn eisiau, pan fyddant ei angen. Rydym yn gweithio i sicrhau bod y rhai sy'n agored i niwed ac sydd mewn perygl yn cael eu cadw'n ddiogel. Rydym yn grymuso pobl hŷn i gael eu clywed, i gael dewis a rheolaeth, fel nad ydynt yn teimlo'n ynysig neu'n gwahaniaethu yn eu herbyn a'u bod yn derbyn y gefnogaeth a'r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt. Mae ein gwaith yn cael ei yrru gan yr hyn mae pobl hŷn yn dweud wrthym sy’n bwysicaf iddynt ac mae eu lleisiau'n wrth galon popeth a wnawn.

Mae'r Comisiynydd Pobl Hŷn yn adrodd ar y realiti o wasanaethau meddyg teulu ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.

Gweithio gyda ni

Rydym yn recriwtio! 

Ewch yma i ddarllen mwy

Cynon Linc

Darllenwch am ein cynlluniau cyffroes i ddatblygu canolfan cymunedol yn Aberdar.

Gwasanaeth Torri Ewinedd

Mae ein Gwasanaeth Torri Ewinedd yn ddatguddiad i gannoedd o bobl hŷn bob blwyddyn. Gadewch ein staff gyfeillgar a phroffesiynol eich helpu i gadw ar eich traed! Cliciwch yma am fwy o fanylion.

40 mlynedd o Ymestyn Allan i Bobl Hyn
CWRDD Â'R BOBL SY'N HELPU
Neisha
Eiriloydd

Mae Neisha yn aelod gwerthfawr o'n Tîm Allgymorth Cymunedol, sy'n cefnogi pobl hŷn i sicrhau eu bod yn aros yn eu cartrefi eu hunain cyn hired ag y dymunant ac yn bosibl.

Hoffwn eich hysbysu o'r gwasanaeth perffaith a gefais gan eich cynrychiolydd yn ddyddiol. Rwyf wedi cymryd yn sylweddol i Yvonne. Mae hi wedi bod yn ddefnyddiol iawn ac yn gwmni dymunol. Hebddi hi, nid wyf yn credu y byddwn i wedi ymdopi yn ogystal.

Mrs J